Metody nauczaniaW Akademii Talentów posługujemy się różnorodnymi metodami nauczania tak aby w sposób urozmaicony i efektywny przekazywać dzieciom niezbędną wiedzę i odkrywać ich indywidualne zdolności.

Programy Edukacji Matematycznej
W edukacji matematycznej Maluchów najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Dobrze dobrane doświadczenia przyczyniają się także do rozwoju logicznego myślenia. Nie należy dzieci uczyć przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie, tłumaczenie, opowiadanie. W Akademii Talentów stosujemy różnorakie metody wprowadzania elementów matematyki np. metodę prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Nasze dzieci mogą również uczestniczyć w dodatkowych zajęciach Math Riders.

Plan Daltoński
Edukacja w duchu daltońskim wywodzi się z koncepcji Helen Parkhurst. Polega na metodzie indywidualnej pracy dzieci. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do aktualnych możliwości dziecka. Wdraża do polegania na sobie, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Naczelne cele edukacji daltońskiej to: wolność, samodzielność, współpraca.
Dzieci przyzwyczajone do podejmowania aktywności, pracy w różnych zespołach i samodzielności lepiej poradzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Metody Pedagogiki Zabawy
Metoda ta podpowiada, co robić, aby kontakty dawały jak największe korzyści grupie, jak również poszczególnym jej członkom. Pedagogika zabawy nie jest dyscypliną naukową, lecz symboliczną nazwą metodycznych poszukiwań ułatwiających pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Na zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy obowiązują określone zasady:

• dobrowolność – decydowanie o swojej aktywności w atmosferze wolnej od nakazów, nauczyciel jedynie zachęca, zaprasza do uczestnictwa w zabawie;

• wielopoziomowość komunikacji – świadome porozumiewanie się na poziomie werbalnym i niewerbalnym, rzeczowym i emocjonalnym (wyrażanie, odczuwanie, akceptowanie uczuć swoich i innych);

• unikanie rywalizacji – rezygnacja z podziału na zwycięzcę i przegranych, uczenie współpracy i współdziałania z innymi;

• różnorodność środków wyrazu – umożliwienie przekazywania treści i emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły. Stosuje się podczas zajęć wszystkie media, ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie, lepienie oraz pantomimę.

Wszystkie te zasady wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do nauczyciela i całej grupy.

Pedagogika zabawy prezentuje także szeroki wybór metod, których celem jest ożywienie kontaktów między ludźmi. Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie całą osobę wszystkie jej zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi dlatego w Akademii Talentów stosujemy się do zasad Pedagogiki Zabawy.

Metody Dobrego Startu,
Zadaniem metody jest przygotowanie dzieci do czytania i pisania. Zdolność koncentracji i słuchania jest niezbędnym warunkiem każdego procesu uczenia się. Rozwój tych umiejętności jest pierwszym krokiem na drodze do rozwoju społecznego i twórczego. Gry i zabawy z piosenką rozwijają wyobraźnię i możliwości twórcze, uczą bycia w grupie oraz integrują grupę. Rozwijają także zdolność ekspresji i improwizacji. Wprowadzają w relaks. W Akademii Talentów wykorzystujemy elementy "Metody Dobrego Startu" prof. dr hab. Marty Bogdanowicz.

Elementy Odimiennej Metody nauki czytania Ireny Majchrzak
Odimienna Metoda Nauki Czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Źródłem inspiracji dla autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym. W tej metodzie przekaz nie jest kierowany do uszu dziecka, lecz do jego rozumu. Dlatego trudne dla dziecka ćwiczenia budzące świadomość fonetyczną są na początku pomijane. Mimo to, kiedy dzieci już potrafią czytać – i to ze zrozumieniem - mogą przegłoskować każdy wyraz bez żadnego problemu. Co więcej - według obserwacji psychologów, radzą sobie z analizą i syntezą wyrazów lepiej niż dzieci uczone metodami fonetycznymi.

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda polega na wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka. Podczas stosowania tej metody dzieci kształtują świadomość schematu własnego ciała. Uczą się orientacji w przestrzeni oraz współdziałania z drugim człowiekiem. Metoda Weroniki Sherborne pozwala dzieciom zapoznać się z własnymi emocjami i uczy jak sobie z nimi radzić. Pobudza wyobraźnię, rozwija koncentrację uwagi, nie ograniczając jednak spontaniczności w wyrażaniu siebie.